Domů Nahoru

[Obrázek loga společnosti]Stanovy SAD
Informace o SAD Složení výboru SAD Stanovy SAD Odkazy Aktuality SAD

 

IČO SPOLEČNOSTI ANTONÍNA DVOŘÁKA : 45772258

 

STANOVY SPOLEČNOSTI ANTONÍNA DVOŘÁKA

Společnost Antonína Dvořáka byla založena v roce 1931 pod jménem Spolek pro postavení pomníku Mistra Antonína Dvořáka v Praze jako samostatná právnická osoba a podle schválených stanov (výměr Zemského úřadu v Praze ze dne 13. 12. 1930, č.j. 619 709 ai 1930-19-A-5916) prováděla bohatou činnost, k níž patřilo i založení Muzea Antonína Dvořáka v Praze, od r. 1944 s pozměněnými stanovami a s názvem Společnost Antonína Dvořáka v Praze (výměr Zemského úřadu v Praze ze dne 11.8.1944, čj. PNU 2733/1944) až do 31. března 1983, kdy byla pod politickým tlakem a za podstatného ztěžování činnosti nucena pozměnit svou působnost tak, že vstoupila do zastřešující České hudební společnosti jako jedno z jejích zájmových sdružení.

Po roce 1989 se hlásí Společnost Antonína Dvořáka k obnovení své právní subjektivity registrací u Ministerstva vnitra ČR pod čj. VSC/I-6634/91 dnem 15. 5. 1991.

 

Článek I
Název a sídlo

1.    Název spolku zní Společnost Antonína Dvořáka.

 

2.    Společnost Antonína Dvořáka má sídlo v Praze. Adresu sídla schvaluje výbor.

 

Článek II
Obvod působnosti

Společnost Antonína Dvořáka (dále SAD) působí na území České republiky.

 

Článek III
Účel a prostředky činnosti

1.    Účelem SAD je všestranně podporovat umělecký i lidský odkaz skladatele Antonína Dvořáka (1841-1904) a jeho žáků doma i ve světě, zejména osvětově, badatelsky, společensky a umělecky.

 

2.    SAD vykonává svou činnost ve veřejném zájmu.

 

3.    Za tím účelem

a/    pořádá přednášky, besedy s hudbou, semináře, kolokvia, konference apod., případně s mezinárodní účastí,

b/    udržuje co nejužší pracovní styk s Muzeem Antonína Dvořáka v Praze, dalšími muzei a památníky a jinými domácími i zahraničními institucemi, zabývajícími se plně nebo zčásti odkazem Antonína Dvořáka,

c/     pěstuje a podporuje provozování děl Antonína Dvořáka a žáků jeho školy účastí na celostátních akcích či akcích jiných institucí a organizací, zvl. podporou dvořákovských aktivit hudebních akademií a konzervatoří, včetně zahraničních, pořádá samostatné koncertní a divadelní produkce a slavnostní či pietní akty v souvislosti s významnými výročími,

d/    vydává neperiodické publikace, jako zprávy o činnosti apod., programy, samostatné studie či sborníky studií a účastní se na vydávání Dvořákova díla, včetně jeho souborného kritického vydání,

e/    pečuje o památky po Antonínu Dvořákovi, pomáhá při údržbě míst spojených s tvorbou a životem skladatele a jeho školy,

f/      udržuje styky s kulturními, kulturně společenskými a hudebněvědnými organizacemi doma i v zahraničí, zejména s Dvořákovými společnostmi ve Velké Británii (v Londýně) a v USA,

g/    vstupuje jako člen do vyšších hudebních a hudebněvědných organizací doma i v zahraničí,

h/    pečuje o řádné uchování dokumentů vytvořených vlastní činností a v souvislosti s ní,

i/      dbá o zachování vlastní historie.

 

Článek IV
Jmění

1.    K dosažení cílů SAD užívá svého jmění, které získává zejména:

a/    z členských příspěvků,

b/    z darů,

c/     z dotací státu, grantů a příspěvků veřejných institucí a organizací, podniků a jednotlivců,

d/    pořádáním dobrovolných sbírek,

e/    ze vstupného z pořádaných veřejných produkcí,

f/      z jiných aktivit.

2.    SAD je povinna využívat své jmění hospodárně k naplňování svého účelu.

 

3.    SAD je povinna dbát toho, aby nabývala svůj majetek z poctivých zdrojů.

 

Článek V
Členství

1.    Členem může být každá fyzická nebo právnická osoba.

 

2.    Členové SAD jsou

a/    řádní,

b/    čestní.

3.    Řádným členem se stane osoba, která podá přihlášku do SAD a zaplatí členský příspěvek za kalendářní rok, ve kterém podala přihlášku do SAD. Řádné členství nevznikne, pokud přihlášku člena výbor odmítne do jednoho měsíce od jejího obdržení. V případě odmítnutí přihlášky je SAD povinna bez zbytečného odkladu vrátit členský příspěvek, pokud již byl zaplacen.

 

4.    Čestným členem se stane osoba, jíž je čestné členství uděleno na návrh výboru valnou hromadou, pokud navrhovaná osoba s udělením čestného členství souhlasí. Kandidáty na čestné členství navrhuje výbor valné hromadě za zásluhy o šíření Dvořákova díla a znalostí o něm.

 

Článek VI
Práva a povinnosti členů

1.    Každý člen SAD má právo:

a/    účastnit se zasedání valné hromady,

b/    volit a býti volen do výboru a revizní komise spolku,

c/     podávat návrhy a připomínky k činnosti SAD, které musí být projednány výborem,

d/    podílet se na činnosti SAD,

e/    na informace o činnosti a majetkové situaci SAD,

f/      dávat podnět k udělení čestného členství.

2.    Každý člen SAD je povinen:

a/    podílet se v souladu se svými možnostmi a schopnostmi na činnosti SAD a naplňování jejího poslání,

b/    dbát o zachování odkazu a dobrého jména SAD,

c/     nakládat hospodárně s majetkem SAD a předcházet škodám na majetku SAD,

d/    řídit se stanovami a usneseními orgánů spolku.

3.    Každý řádný člen SAD je dále povinen hradit členské příspěvky v souladu s těmito stanovami a rozhodnutími orgánů spolku přijatými dle těchto stanov. Pokud je řádný člen v prodlení s platbou členského příspěvku delším než tři roky, nebo je v prodlení s platbou více členských příspěvků, může výbor rozhodnout o jeho vyloučení. Na čestné členy se povinnost hradit členské příspěvky nevztahuje.

 

4.    SAD vede seznam svých členů. Seznam je neveřejný a je přístupný pouze členům spolku. Členy lze zveřejnit jen s jejich souhlasem. Pokud dojde ke zveřejnění členů, kteří dali se svým zveřejněním souhlas, uvede se současně, že zveřejněný seznam není úplný. Bez zbytečného odkladu po zániku členství člena a vypořádání vzájemných práv a povinností vymaže SAD bývalého člena z aktuálního seznamu členů; člen je nadále veden pouze v evidenci historických členů. SAD zajistí zápis změn do seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.

 

Článek VII
Zánik členství

1.    Členství v SAD zaniká:

a/    úmrtím člena,

b/    vystoupením člena z vlastní vůle,

c/     vyloučením z rozhodnutí výboru v případě řádných členů a rozhodnutím valné hromady v případě čestných členů.

2.    Řádné členství dále zaniká udělením čestného členství.

 

3.    Čestné členství dále zaniká jeho odebráním. Odebráním čestného členství se člen stává řádným členem SAD, pokud není rozhodnuto o jeho vyloučení.

 

4.    O vyloučení člena lze rozhodnout zejména v případě, kdy porušuje stanovy nebo usnesení orgánů spolku, svým jednáním může ohrozit nebo poškodit dobré jméno SAD, zpronevěří se poslání SAD, nebo je odsouzen pro trestný čin. Konkrétní důvod vyloučení musí být členu vždy sdělen. Z uvedených důvodů lze odebrat i čestné členství a důvod vyloučení musí být sdělen i v tomto případě.

 

Článek VIII
Správa SAD

Záležitosti SAD vede a o nich podle dalšího rozhoduje:

a/    valná hromada,

b/    výbor,

c/     předseda,

d/    revizní komise.

 

Článek IX
Valná hromada

1.    Valná hromada je orgánem tvořeným všemi členy SAD.

 

2.    Do působnosti valné hromady náleží:

a/    schvalování a změna stanov, schvalování závazného výkladu stanov,

b/    volba a odvolání předsedy a ostatních členů výboru a jejich náhradníků a udělování absolutoria členům výboru,

c/     volba a odvolání členů revizní komise a jejich náhradníků a udělování absolutoria členům revizní komise,

d/    volba čestného předsedy,

e/    schvalování činnosti SAD,

f/      schvalování výše členských příspěvků,

g/    rozhodování o pověření výboru ke stanovení členských příspěvků,

h/    udělování a odebírání čestného členství, rozhodování o vyloučení čestného člena,

i/      rozhodnutí o přeměně SAD,

j/      rozhodnutí o zrušení SAD a o naložení s likvidačním zůstatkem.

3.    Valná hromada se může usnášet, je-li v době zahájení jejího řádně svolaného zasedání přítomno alespoň 25 členů; nesejde-li se v té době tento počet, koná se o půl hodiny později náhradní zasedání valné hromady za jakéhokoliv počtu přítomných.

 

4.    Při hlasování rozhoduje prostá většina hlasů přítomných členů, vyjma případu dle odst. 2. písm. h/ a i/, kdy je k rozhodnutí třeba dvoutřetinové většiny přítomných.

 

5.    Zasedání valné hromady se svolává před uplynutím každého třetího roku od posledního zasedání valné hromady.

 

6.    Z usnesení výboru může být svoláno v nutných případech mimořádné zasedání valné hromady. Mimo to se svolá mimořádné zasedání valné hromady, žádá-li o to pětina všech členů SAD s udáním programu, který spadá do kompetence valné hromady.

 

7.    Zasedání valné hromady se svolává oznámením všem členům SAD, a to nejméně čtrnáct dní přede dnem konání zasedání valné hromady. O záležitosti, která nebyla zařazena na pořad zasedání valné hromady při jeho ohlášení, lze rozhodnout, pokud s tím vysloví souhlas alespoň čtvrtina všech členů.

 

8.    Člen, který se neúčastnil zasedání valné hromady, může dodatečně písemně vykonat své hlasovací právo, přičemž své rozhodnutí musí doručit spolku do sedmi dnů ode dne konání zasedání valné hromady. Doručí-li člen své rozhodnutí včas, platí, že byl přítomen na zasedání valné hromady při projednání příslušné záležitosti. Pokud dojde na základě dodatečného výkonu hlasovacího práva dle tohoto odstavce ke změně usnesení valné hromady, oznámí tento výsledek výbor členům SAD.

 

9.    Pokud valná hromada rozhoduje o pověření výboru ke stanovení členských příspěvků, určí, do jaké výše je výbor oprávněn stanovit výši ročního členského příspěvku. Pověření může být uděleno na dobu určitou i neurčitou.

 

10. Pokud valná hromada volí náhradníky členů volených orgánů SAD, stanoví pořadí, v jakém se ujímají funkce.

Článek X
Výbor

1.    Výbor je statutárním a současně nejvyšším orgánem spolku.

 

2.    Výbor SAD se skládá z předsedy spolku a čtrnácti ostatních členů volených valnou hromadou. Funkční období výboru je tříleté. Funkce člena výboru je neslučitelná s funkcí člena revizní komise.

 

3.    Výboru přísluší zejména:

a/    volit ze svého středu místopředsedu, pokladníka, jednatele, případně další funkcionáře,

b/    navrhovat čestného předsedu,

c/     kooptovat členy výboru,

d/    stanovit povšechný program činnosti SAD, požadovat zprávy o činnosti od všech funkcionářů a tuto činnost posuzovat, popř. jejich rozhodnutí pozastavit,

e/    schvalovat řádnou, mimořádnou, eventuálně v případech vyžadovaných zákonem mezitímní účetní závěrku,

f/      svolávat řádné, příp. mimořádné zasedání valné hromady a stanovit jeho program,

g/    navrhovat kandidáty na čestné členství,

h/    rozhodovat o vyloučení členů SAD,

i/      rozhodovat o adrese sídla SAD,

j/      vést seznam členů,

k/     zajišťovat plnění povinností stanovených právními předpisy,

l/      řádně spravovat jmění SAD,

m/   zajišťovat zápis ze zasedání valné hromady,

n/    informovat členy o výsledku hlasování dle čl. IX. odst. 8.,

o/    stanovovat výši členského příspěvku, pokud je k tomu pověřen valnou hromadou,

p/    vykonávat působnost v dalších záležitostech, pokud nejsou svěřeny zákonem či stanovami do působnosti jiného orgánu spolku.

4.    Výbor je schopen usnášení, je-li přítomna alespoň třetina všech jeho členů. Výbor se schází minimálně 6x do roka. Zasedání výboru se svolává nejméně týden před jeho konáním.

 

5.    Člen výboru, který se neúčastnil zasedání výboru, může dodatečně písemně vykonat své hlasovací právo, přičemž své rozhodnutí musí doručit spolku do sedmi dnů ode dne konání zasedání výboru. Doručí-li člen výboru své rozhodnutí včas, platí, že byl přítomen na zasedání výboru při projednání příslušné záležitosti. Pokud dojde na základě dodatečného výkonu hlasovacího práva dle tohoto odstavce ke změně usnesení výboru, oznámí tento výsledek členům výboru předseda spolku.

 

6.    Výbor je odpovědný za provádění usnesení valné hromady a usnesení výboru a za dodržování stanov.

 

7.    Pořad zasedání výboru lze doplňovat i v průběhu zasedání.

 

8.    Pokud zanikne funkce některého člena výboru a do jeho funkce nenastoupí žádný náhradník, může výbor rozhodnout o kooptaci náhradních členů do nejbližšího zasedání valné hromady. Počet kooptovaných členů však nesmí převýšit počet členů zvolených valnou hromadou.

 

9.    Výbor může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě (per rollam). Hlasování per rollam probíhá tak, že předseda výboru, příp. jím pověřená osoba, rozešle členům výboru návrh usnesení prostřednictvím elektronické pošty na jejich e-mailové adresy, popř. poštovní zásilkou na jejich poslední známou adresu, pokud nesdělili svou e-mailovou adresu. Při hlasování per rollam je k přijetí usnesení zapotřebí souhlasu všech členů výboru. Usnesení přijatá per rollam budou projednána na následném  zasedání výboru a uvedena v zápisu z  jeho zasedání.

 

Článek XI
Předseda

1.    Předseda SAD svolává zasedání výboru, navrhuje svolání valné hromady a těmto zasedáním předsedá.

 

2.    Předseda řídí činnost výboru a zajišťuje koordinaci činností SAD.

 

3.    SAD zastupuje samostatně předseda, místopředseda nebo pověřený člen výboru.

 

4.    V odůvodněných případech přecházejí práva a povinnosti předsedy na místopředsedy v pořadí stanoveném výborem.

 

Článek XII
Čestný předseda

1.    Na návrh výboru může valná hromada zvolit čestného předsedu. Výbor může navrhnout osobu, která se významným způsobem zasloužila o rozvoj odkazu Antonína Dvořáka a jeho žáků a o jejich propagaci.

 

2.    Funkce čestného předsedy je čestnou funkcí.

 

3.    Funkce čestného předsedy se uděluje na doživotí.

 

4.    Funkci čestného předsedy lze odebrat pouze v případě, že se čestný předseda zpronevěří odkazu Antonína Dvořáka, nebo je odsouzen za úmyslný trestný čin nebo jedná v rozporu s dobrými mravy.

 

5.    Čestný předseda zejména přebírá záštitu nad činností SAD a reprezentuje SAD vůči partnerům a při společenských událostech.

 

Článek XIII
Revizní komise

1.    Revizní komise je kontrolním orgánem SAD.

 

2.    Revizní komise má tři členy. Funkční období revizní komise je tříleté. Funkce člena revizní komise je neslučitelná s funkcí člena výboru nebo likvidátora.

 

3.    Revizní komisi přísluší

a/    volit ze svého středu předsedu a místopředsedu,

b/    kooptovat členy revizní komise,

c/     kontrolovat plnění úkolů SAD, povinností stanovených právními předpisy, stanovami a usneseními orgánů spolku,

d/    kontrolovat řádné vedení účetnictví,

e/    přezkoumávat řádnou, mimořádnou, příp. mezitímní účetní závěrku, pokud je její sestavení vyžadováno právními předpisy,

f/      svolávat mimořádné zasedání valné hromady a stanovit jeho program,

g/    informovat výbor a valnou hromadu o zjištěných nedostatcích a podávat návrhy na jejich odstranění,

h/    předkládat alespoň jednou ročně výboru písemnou zprávu o své kontrolní činnosti.

4.    Revizní komise je schopna usnášení, jsou-li přítomni všichni její členové. Revizní komise se schází minimálně 2x do roka. Zasedání revizní komise se svolává nejméně týden před jeho konáním. Článek X. odst. 8. platí pro revizní komisi obdobně.

 

5.    Pořad zasedání revizní komise lze doplňovat i v průběhu jejího zasedání.

 

6.    Pokud zanikne funkce některého člena revizní komise a do jeho funkce nenastoupí žádný náhradník, může revizní komise rozhodnout o kooptaci náhradních členů do nejbližšího zasedání valné hromady. Počet kooptovaných členů však nesmí převýšit počet členů zvolených valnou hromadou.

 

7.    Členové revizní komise jsou oprávněni v souvislosti se svou kontrolní činností zejména nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se SAD, získávat informace o činnosti SAD od výboru a požadovat vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

 

8.    Jestliže to vyžadují zájmy SAD (zejména pokud revizní komise zjistí závažná pochybení v činnosti výboru) a výbor nesvolá na žádost revizní komise bez zbytečného odkladu valnou hromadu, může valnou hromadu svolat revizní komise.

 

Článek XIV
Komise

1.    K provádění speciálních činností mohou být výborem ustaveny komise SAD.

 

2.    Výbor stanoví náplň činnosti komise a její úkoly a kontroluje její činnost.

 

3.    Výbor může komisi kdykoli rozpustit.

 

4.    Komise ustanovené výborem dle tohoto článku nejsou orgánem SAD.

 

5.    Členem komise mohou být i nečlenové SAD.

 

Článek XV
Závěrečná ustanovení

Stanovy SAD nabyly právní moci dnem jejich registrace u ministerstva vnitra ČR pod č.j VSC/16634/91 dnem 15. 5. 1991. Poslední znění stanov bylo schváleno valnou hromadou SAD dne 25.4.2016.

 

 

Zpět na začátek

[Probíhají úpravy]
Zprávu elektronické pošty s dotazy nebo komentářem k tomuto webovému serveru zašlete na adresu webmaster@dvorakantonin.com.
Copyright © 2016 Společnost Antonína Dvořáka
Naposledy změněno: 7.7.2016