Domů Nahoru

[Obrázek loga společnosti]Informace o SAD
Informace o SAD Složení výboru SAD Stanovy SAD Odkazy Aktuality SAD Nedávná historie

 

Společnost Antonína Dvořáka

Založena byla 29.března 1931 původně jako Spolek pro postavení pomníku Mistra Antonína Dvořáka v Praze , ale po létech neúspěšných snah ozdobit Prahu Dvořákovým monumentem byla raději roku 1944 přejmenována na Společnost Antonína Dvořáka. - Skladatelova socha v nadživotní velikosti byla nakonec realizovaná akad. sochařem Janem Wagnerem podle modelu jeho otce, sochaře Josefa Wagnera až roku 2000 u příležitosti projektu Praha-město kultury ve spolupráci Společnosti Antonína Dvořáka s Magistrátem města Prahy a dalšími spoluorganizátory a sponzory. Socha byla umístěna před pražské Rudolfinum, sídlo České filharmonie, jejíž zahajovací koncert Dvořák roku 1896 řídil, před budovu, v níž také jako profesor a ředitel Pražské konzervatoře v letech 1891-1904 působil.

Mezi dva nejvýznamnější činy této společnosti patří založení Muzea Antonína Dvořáka a to nedlouho po zahájení činnosti tohoto spolku dne 20.června 1932. Tehdy se poprvé otevřely brány Michnova barokního letohrádku v Praze na Novém Městě ( kde je muzeum dodnes) a představil se prvý soubor památek na slavného autora shromaždovaný členy tohoto spolku ve spolupráci se skladatelovou rodinou. Posléze se Společnost podílela na založení Památníku Ant.Dvořáka v jeho rodném domě v Nelahozevsi (1951). Dalším stěžejním činem SAD bylo zřízení ediční komise pro Souborné vydání děl Antonína Dvořáka po roce 1954. Tato komise pracovala až do konce 90. let a podařilo se jí vydat většinu ze skladatelovy tvorby . Průběžně se v ní vystřídali : ing. Otakar Šourek ( předseda) , dr.Antonín Čubr, Fr.Bartoš, dr.Jiří Berkovec, dr.Jarmil Burghauser, Jan Hanuš, Ladislav Láska, Antonín Pokorný , Karel Šolc.

Společnost vznikla z popudu Dvořákova oddaného pomocníka z doby skladatelova amerického pobytu, českoamerického houslisty a posléze violisty Josefa Jana Kovaříka. Mezi zakládajícími členy Společnosti nalezneme jména členů Českého kvarteta: houslisty Karla Hoffmanna, skladatele a houslisty Josefa Suka - Dvořákova zetě a žáka, violisty Jiřího Herolda a cellisty Ladislava Zelenky, dále pak Dvořákových žáků , skladatelů Vítězslava Nováka a Rudolfa Karla, a dalších ctitelů jako byl autor Dvořákovy monumentální monografie, již zmíněný Otakar Šourek, klavíristé Karel Hoffmeister a Roman Veselý , malíř – karikaturista Hugo Boettinger ad. Mezi těmi, kteří se aktivně podíleli na pěstování dvořákovského odkazu ve Společnosti Ant Dvořáka, jmenujme především její předsedy. Byli jimi : dr.Maxmilián Leiser, dr.Richard Stretti, Dalibor C.Vačkář, dr.Jarmil Burghauser, Radoslav Kvapil, Dr.h.c.Josef Suk a současný předseda prof.Radomil Eliška. Čestným předsedou SAD byl jmenován roku 1997 skladatel a dlouholetý člen vydavatelské komise díla Ant.Dvořáka, Jan Hanuš. Pro SAD po léta nezištně pracovali zvláště : Jan Miroslav Květ, dr.Karel Mikysa a Jindřich Jaroš , dr.Václav Tvrzník, Marie Mikysová, Eva Šebková a řada dalších.

Dnes má Společnost Antonína Dvořáka cca 250 členů a byla jí opět navrácena právní suverenita, kterou za éry socialistického Československa ztratila . Tehdy byla nucena předat své sbírky státu, což byla podmínka, aby mohla ve své činnosti pokračovat pod zastřešující institucí, jíž byla Česká hudební společnost ( mezi roky l983 – 1990).

S platností od 15.9.1991 je tedy SAD sdružením samostatným s plnou právní subjektivitou.

Především ve spolupráci s Muzeem Antonína Dvořáka pokračuje v propagaci odkazu Antonína Dvořáka doma i v zahraničí. Pořádá koncerty , besedy a zájezdy ( např. za podpory skladatelova pravnuka , houslového virtuóza Josefa Suka každoročně pietní akt u hrobu Josefa Suka spojený s koncertem ve skladatelově rodišti v Křečovicích) , spolupořádá vždy k 1. květnu pietní vzpomínkovou slavnost u skladatelova hrobu na památném Vyšehradě, a před 8.září slavnostní matiné ve Dvořákově rodném domě v Nelahozevsi. Spolupracuje s Dvořákovou společností pro českou a slovenskou hudbu ve Velké Británii (The Dvořák Society for Czech and Slovak Music in Great Britain), jejíž předsedkyní je - po dlouholetém předsedovi panu Grahamu Melville-Masonovi - v současnosti paní Annette Percy a s nově ustavenou Mezinárodní společností Antonína Dvořáka o.p.s. Radoslava Kvapila. K zahraničnímu renomé Společnosti Ant.Dvořáka přispěl především dvořákovský badatel, muzikolog, skladatel a sbormistr dr.Jarmil Burghauser, jenž navázal na dílo Otakara Šourka a zpracoval Thematický katalog díla Antonína Dvořáka (vyd. 1960 a 1996) a inicioval doma i v zahraničí novou vlnu zájmu o vědecké zhodnocení díla Ant. Dvořáka ( vědecké konference na půdě České hudební společnosti – Společnosti Ant.Dvořáka v 80. létech, jež pak vyvrcholily světovým kongresem A.Dvořáka na Dobříši 1991).

V předcházejících létech se SAD podílela na zřízení pamětních desek připomínajících Dvořákovy pobyty na zámku Sychrov, Lužany, v Karlových Varech, apod., a samozřejmě v Praze ( před „Dvořákovou síní“ v Rudolfinu). Také šířila památku Dvořákových žáků, zvláště Josefa Suka, Vítězslava Nováka, Oskara Nedbala, Julia Fučíka, Rudolfa Karla ad. K 100. výročí úmrtí Antonína Dvořáka (2004), které zařadilo mezi světová výročí UNESCO, přispěla Společnost Antonína Dvořáka mj. zřízením pamětní desky na kostele sv.Vojtěcha v Praze. Připomíná tak, že Antonín Dvořák působil jako varhaník v čase svého mládí na zdejším kůru (od 15.2. 1874 do 1877). V tu dobu zkomponoval i první, klavírní verzi, své později instrumentované kantáty Stabat mater (posléze op.58).

dr.Markéta Hallová

Pro bližší informace o historii a významu SAD viz studie M.Hallové : 75 let Společnosti Antonína Dvořáka, časopis Hudební rozhledy, roč.59, rok 2006, č.3, s.44-46.

Zpět na začátek

[Probíhají úpravy]
Zprávu elektronické pošty s dotazy nebo komentářem k tomuto webovému serveru zašlete na adresu webmaster@dvorakantonin.com.
Copyright © 2010 Společnost Antonína Dvořáka
Naposledy změněno: 20.9.2010