Životopisy  členů výboru a revizní komise SAD (zvolených valnou hromadou spolku 25.10.2021)

Čestný předseda SAD:  MgA. Tomáš NETOPIL


český dirigent a houslista; šéfdirigent a hudební ředitel operního divadla Aalto-Musiktheater v Essenu, v letech 2008 až 2012 šéfdirigent orchestru Národního divadla v Praze.  Mezinárodně renomovaná umělecká osobnost své generace. Člen Společnosti A. Dvořáka od r. 2011.

Život a vzdělání

Tomáš Netopil pochází z Kroměříže. V šesti letech se začal věnovat hře na housle - nejprve na Základní umělecké škole, později na Konzervatoři P. J. Vejvanovského.

Právě tehdy začal uvažovat o dirigování, které studoval na pražské HAMU pod vedením Jiřího Bělohlávka, Radomila Elišky a Františka Vajnara. V oblasti operního dirigování se zdokonalil u Josefa Kuchinky a Pavla Pokorného, sbormistrovské dovednosti pod vedením Lubomíra Mátla. Jeho cílem bylo poznat dirigentskou profesi v maximální šíři. Po absolutoriu HAMU nastoupil na Královskou akademii ve Stockholmu, kde byl žákem finského dirigenta a skladatele Jormy Panuly. Kromě toho pokračoval i ve studiu hry na housle (Paul Kantor).

První zkušenosti s orchestrem získal během dirigentských kurzů v Olomouci (1993).

Kariéra

Zásadním mezníkem v dirigentské dráze Tomáše Netopila bylo vítězství v prvním ročníku prestižní dirigentské soutěže Sira George Soltiho ve Frankfurtu nad Mohanem (2002). V dalším roce byl jedním z vybraných účastníků tříměsíčních mistrovských dirigentských kurzů v americkém  Aspenu (stát Colorado), po jejichž absolvování mu byla nabídnuta možnost účinkování s Clevelandským orchestrem. V ČR od r. 2007 pravidelně spolupracuje především s Českou filharmonií (hlavní hostující dirigent), Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK, Pražskou komorní filharmonií, Filharmonií Brno ad.

R. 2008 se stal šéfdirigentem orchestru Národního divadla v Praze, kde působil do r. 2012. Mezi jeho nejvýznamnější počiny v ND patří nastudování Mozartových oper Zahradnice z lásky, Idomeneo, Straussovy Salome, nebo Janáčkovy Káti Kabanové.

Na podzim r. 2013 byl jmenován šéfdirigentem a hudebním ředitelem operního divadla Aalto-Musiktheater v Essenu a Essenské filharmonie. Zde se věnuje jak koncertnímu dirigování, tak operním inscenacím (např. Verdi - Macbeth, Mozart - Don Giovanni, La clemenza di Tito, Wagner - Lohengrin, Bludný Holanďan, Strauss - Elektra, Růžový kavalír). Smlouvu zde má uzavřenou do r. 2023. Zahraniční publikum rád seznamuje s tvorbou českých skladatelů, v Německu i v Rakousku řídil např. inscenace A. Dvořáka nebo L. Janáčka. Za svou dosavadní kariéru dirigoval Netopil přes více než třicet světových orchestrálních těles a realizoval řadu nahrávek.

R. 2018 inicioval vznik mezinárodního projektu Letní hudební akademie v Kroměříži (umělecký ředitel), který nabízí mladým studentům rozvíjet svůj talent pod vedením předních hudebníků, r. 2020 došlo k jeho propojení s MHF Dvořákova Praha.

Další informace a bližší podrobnosti viz: www.tomasnetopil.com

 

Předsedkyně SAD:   PhDr. Markéta HALLOVÁ – muzikoložka, publicistka, pedagožka. Po absolutoriu FFUK  (dějiny hudby - historie, 1975) pracovala v Muzeu Ant. Dvořáka (posléze součásti Národního muzea-Muzea české hudby) nejprve jako odborná asistentka, později (1990-1997) jako vedoucí, následně se stala ředitelkou Českého muzea hudby (1996-2004). Byla členkou týmu, který pod vedením PhDr.Milana Kuny DrSc. připravil kritické vydání korespondence a dokumentů Ant. Dvořáka (vydávaných v Supraphonu - posléze Editio Bärenreiter  od r. 1987), autorka scénářů k řadě výstav o A.Dvořákovi (ČR, Německo, Švýcarsko, USA) či jeho současníkovi a příteli Karlu Bendlovi (Divadlo hudby Praha, 1988), připravovala rozhlasové pořady a přednášky, účastnila se mezinárodních konferencí (New Orleans, Iowa City University, Dobříš, Vídeň, Praha ), zabývala se zpracováním velké části pozůstalosti J.Burghausera, od r. 2004 působila pedagogicky na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku, v Knihovně Pražské konzervatoře zpracovávala téma: A.Dvořák a P.konzervatoř (pro grantovou agenturu GAČR) a 200 let Pražské konzervatoře - nejstarší konzervatoře ve střední Evropě (pro výstavu a publikaci při oslavách školy v l. 2009-2011). O Dvořákovi přednášela mj. na univerzitách v Brně a Olomouci. Členkou SAD od konce 70.let , byla členkou ediční komise SAD a vydávala časopis Zprávy; předsedkyní SAD od r. 2013. Od 90. let viceprezidentkou britské Dvořákovy společnosti. Editorem  sborníku Jarmil Burghauser 1921-1997, vyd. 2017 k 20.výročí úmrtí (vydaného SAD za podpory NČHF a grantu Hl.m.Prahy), posléze vydaného v anglickém překladu britskou Dvořákovou společností (2018).  Za zásluhy při realizaci oslav 150. výročí A.Dvořáka obdržela medaili Ministerstva kultury ČR (1991). Dále viz: www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/

 

Výbor SAD:

prof. Václav BERNÁŠEK – violoncellista (abs. ve třídě profesorů Karla Pravoslava a Miloše Sádla), dlouholetý člen SAD a člen jejího výboru, pedagog pražské HAMU od r. 1987 (za jeho pedagogického působení na HAMU  se podařilo nastartovat magisterské studium předmětu komorní hra jako hlavní obor). Komorní soubory jakými jsou např. Benewitzovo kvarteto, Trio Kinský Prague, M. Nostitz Quartet, Zemlinského kvarteto, Orbis Trio atd. jsou z posledních úspěšných žáků z jeho třídy. Spoluzakladatel Kocianova kvarteta, které v roce 2002 ukončilo svoji čtyřicetiletou kariéru a na kontě mělo více než 2000 koncertů po celém světě (k nejvýznamnějším oceněním Kocianova kvarteta patří  Cena udělená v roce 1997 Akademií Charles Cros – Grand Prix Du Disque za kompletní nahrávku kvartetního díla Paula Hindemitha. Více na:  www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/

Mgr. Adéla BRICÍNOVÁ-KLINEROVÁ – kunsthistorička – členka SAD. Nově rozšířila výbor od voleb v říjnu 2021. Vystudovala obor Teorie a dějiny umění na Ústavu pro dějiny umění FFUK, kde v současné době pokračuje v doktorském studiu. Od jara 2019 působí v The Lobkowicz Collections jako koordinátorka a v současné době manažerka projektu obnovy rodného domu Antonína Dvořáka v Nelahozevsi, který je touto institucí od stejné doby spravován. V rámci tohoto projektu koordinuje spolupráci s architekty i s designéry a také s muzikology, kteří se na přípravě nové expozice podílejí. Věnuje se také fundraisingu a zajišťování kulturních aktivit vázaných na daný projekt – jedná se zejména o festival Dvořákova Nelahozeves, koncertní sezónu s Akademií komorní hudby či o  drobnější spolupráci s místními institucemi. Členkou SAD je od r. 2020.

prof. PhDr. Jarmila GABRIELOVÁ, CSc. – muzikoložka - dlouholetá členka SAD i jejího výboru, emeritní dlouholetá vedoucí katedry Hudební vědy FFUK ( od r. 2002 nazvané Ústav hudební vědy FFUK), emeritní vedoucí dvořákovského výzkumného týmu na České akademii věd (vedoucí odd. Hudební historie Etnologického ústavu AVČR),  autorka řady dvořákovských studií, habilitace publikací Rané tvůrčí období  Antonína Dvořáka , přednášek a kurzů zvl. o Dvořákovi. Hovořila na mnoha domácích a zahraničních univerzitách a na konferencích (např. v St. Louis, New Orleansu), vedoucí týmu mezinárodní dvořákovské konference o A.Dvořákovi  r. 2004. Jako hostující docentka působila na univerzitě v Dánsku (1993-4 v Kodani a Aarhusu). Připravila ediční zásady nového kritického vydání díla Ant. Dvořáka. Více viz : www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/

PhDr. Jan KACHLÍK, Ph.D. – muzikolog – dlouholetý člen SAD a jejího výboru. Absolventem pražské hudební vědy ( za vedení prof. Gabrielové) na FFUK. Po studiu  pracoval v AVČR ( Ústavu hudební historie Etnologického ústavu ) na dvořákovském výzkumu, tým po odchodu prof. Gabrielové vedl. Specializoval se na vydání Dvořákových Moravských dvojzpěvů, o nichž napsal publikaci Hledání authenticity. Dvořákovy Moravské dvojzpěvy a historie jejich vydávání. Praha 2009. V současnosti pracuje na MKČR. Více viz: www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/

MgA. Radek KŘIŽANOVSKÝ – houslista a pedagog, organizátor ; člen SAD a člen jejího výboru, absolvent Pražské konzervatoře a HAMU, člen smyčcového kvartetu Apollon, pedagog na Pražské konzervatoři, bývalý dramaturg festivalu “Dvořákova Praha”, v současnosti dramaturg Českého spolku pro komorní hudbu při České filharmonii, a předseda Rady Státního fondu kultury.

PhDr. Milan POSPÍŠIL, CSc.  – muzikolog – dlouholetý člen SAD a jejího výboru, za předsednictví dr.Burghausera vedoucí vědecké komise, za vedení SADu  prof. Eliškou  byl místopředsedou. Vědecký pracovník (dříve AVČR, poté v NM-ČMH-MBS), specializující se na B.Smetanu (mj. s dr. O.Mojžíšovou připravil první díly Smetanovy korespondence do kritické edice, z dvořákovských prací jmenujme  především jeho práci o opeře Dimitrij. Specializuje se na operní tvorbu ( mj. Giacomo Meyerbeer, monografie zpěvačky Milady Šubrtové – vyd. Koniasch Latin Press). Více viz : www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/

PhDr. Jitka SUKOVÁ - překladatelka a průvodkyně, vystudovala teatrologii a španělštinu na FFUK, dlouholetá členka SAD a jejího výboru, deset let jednatelkou  SAD ( za předsednictví prof. Radomila Elišky), dnes “pravá ruka”  současné jednatelky, PhDr.A.Vašíčkové.  

Bc. Martin ŠMÁLEK – ekonom, členem SAD od roku 2009, členem výboru SAD od r. 2018, správcem financí po úmrtí  paní Marie Mikysové Březnovské od ledna 2018.

Mgr. Ludmila ŠMÍDOVÁ, Ph.D. – muzikoložka, absolventka katedry hudební vědy na FFUK (za vedení prof. Gabrielové), pracovala v AVČR v Ústavu hudební historie Etnografického ústavu  na tématu: Dvořákova 1. verze klavírního koncertu. Ten připravila k vydání v kritické edici a publikovala o něm studie a měla řadu přednášek, mj. na půdě NM-ČMH-MAD. V současnosti pracuje v Hudebním odd. Národní knihovny v Praze.  Více viz: www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/

PhDr. Jarmila TAUEROVÁ – muzikoložka, pedagožka a publicistka, členkou SAD je od r. 1996. Místopředsedkyní je od r. 2009. Je absolventkou HV a estetiky na FFUK (1977), 22 let vyučovala na PK dějiny hudby a hudební teorii, v letech 1996-2009 byla vedoucí Muzea Antonína Dvořáka v ČMH  NM. Autorsky připravila nebo se  podílela na řadě dvořákovských výstav (v ČR, a též Norsko:  Smetana , Dvořák and their Prague) , publikovala řadu studií . Editorem  sborníku Jarmil Burghauser 1921-1997, vyd. 2017 k 20.výročí úmrtí (vydaného SAD za podpory NČHF a grantu od  Hl.m.Prahy), posléze vydaného v anglickém překladu britskou Dvořákovou společností (2018).   Více viz:  www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/

Mgr. Jan TŮMA - člen SAD a jejího výboru (od 2018). Vedoucím Památníku Antonína Dvořáka ve Zlonicích (od roku 2008). Od roku 2016 je doktorandem katedry Hudební výchovy PEDF UK v Praze, kde zpracovává disertační práci zabývající se hudebními osobnostmi spojenými se Zlonicemi. Magisterskou práci na PF Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem napsal na téma Vztah Dvořák-Liehmann a jeho odkaz současnému školství . Je zároveň ředitelem zlonické  základní školy (od roku 2013), členem Rady a Zastupitelstva městyse Zlonice (2010 a 2012).

PhDr. Anna VAŠÍČKOVÁ - muzikoložka, dlouholetá členka výboru SAD, aktivní a obětavá jednatelka od r. 2013. Vystudovala klavír na PK (u prof. Jana Novotného), poté hudební vědu a etnografii na FFUK. Nejprve pracovala jako průvodkyně v Hudební informační službě, poté dlouhá léta jako odborná pracovnice Muzea A. Dvořáka, později jako kurátorka a dokumentátorka  v odd. Hudebněhistorickém Českého muzea hudby NM.

Mgr. Veronika VEJVODOVÁ, Ph.D.muzikoložka, členka SAD a jejího dosavadního výboru, je absolventkou brněnského Ústavu hudební vědy Masarykovy university, v současnosti vedoucí Muzea Antonína Dvořáka. Zabývala se především Dvořákovou operou Armida . Připravila současnou výstavu  v Muzeu Antonína Dvořáka  Antonín Dvořák a sláva a společně s dr.Sandrou Bergmannovou v budově Národního muzea v Praze výstavu Slavní čeští skladatelé (Bedřich Smetana. Antonín Dvořák. Leoš Janáček. Bohuslav Martinů) , k níž vydána též stejnojmenná publikace (NM Praha 2020, další spoluautoři: Aleš Březina a Jiří Zahrádka).

MgA. Jaroslava VERNEROVÁ-PĚCHOČOVÁ , Ph.D. – klavíristka, pedagožka, členka Dvořákova klavírního kvarteta. Po absolutoriu pardubické konzervatoře (ve třídě prof. Martina Hršela) studovala v letech 1998 - 2003 na pražské AMU u prof. Ivana Moravce v magisterském a až do roku 2007 v doktorandském programu. Absolvovala také mistrovské kurzy u Nelly Akopian a v roce 2002 postgraduální studium v Londýně na Royal College of Music. Členka SAD a nová členka  jejího výboru po úmrtí prof. Franriška Pišingera. Hned po svém příchodu přišla iniciativně s myšlenkou uspořádat pro mladé muzikanty soutěž: Antonín Dvořák mladým ( viz  www.antonindvorakmladym.cz . První ročník této soutěže se konal úspěšně i v době pandemie v prosinci 2021 (t.r. klavírní soutěž).

Více o Sl. Vernerové-Pěchočové na: www.pechocova.cz/

a  cs.wikipedia.org/wiki/

 

Revizní komise (dále jen RK) SAD:

Bc. Klára HÁLOVÁ-SLÁDKOVÁ – knihovnice a archivářka, která pracovala v Muzeu Antonína Dvořáka a následně v Knihovně Pražské konzervatoře. Nyní na mateřské dovolené s druhým dítkem. V RK pracovala dříve jako její předsedkyně.

RNDr. Běla ŘÍČAŘOVÁ, CSc. – imunoložka, dlouholetá členka SAD, vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK, obor experimentální zoologie, specializace imunologie. Mnoho let se věnovala základnímu výzkumu v AVČR.
Po r. 1989  působila v nadnárodní diagnostické společnosti jako vědecký konzultant v oblasti laboratorní diagnostiky (v imunologii, hematologii a histopatologii ), po r. 2008 založila dceřinou společnost britské diagnostické společnosti  The Binding Site v České republice. Po odchodu do důchodu (2019) se věnuje vnoučatům a poslechu milované hudby. V RK vystřídala po valné hromadě ing. Srbovou, která se rozhodla nekandidovat.  

MUDr. Josef ŠVEJDA, CSc.  – lékař, dlouholetý člen SAD, v posledním volebním období předseda RK SAD. Narozen v Českých Budějovicích. Životním posláním mu byla medicína, především kardiologie. Působil v nemocnicích v Olomouci a v Přerově a nakonec v Praze. Česká kardiologická společnost mu udělila čestné členství. Vyrůstal v prostředí, které ctilo umění a klasickou hudbu. Snažil se v tom pokračovat. Publikačně se věnoval dílu a osudům Jana Schwarze, pianisty a hudebního skladatele, jehož učitelem byl Antonín Šebestík, jeden z posledních Dvořákových žáků. Zvolen předsedou RK ve druhém volebním období.